اعضای کارگروه پیشگامان دنیای مالی

دکترندابشیری

مدیرابزارهای نوین مالی فرابورس

مدیراداره تحقیق و توسعه فرابورس

دکتر ندابشیری

مهندس مهدی سوری

تحلیلگر و مدرس سرمایه گذاری

مهندس مهدی سوری

دکتر مهدی صادقی شاهدانی

رییس دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع)

دکتر مهدی صادقی شاهدانی

رئیس شورای سیاستگذاری
null

استادیار دانشگاه
ریاست کمیته بازارهای مالی انجمن علمی بازاریابی ایران

دکتر بهنام شاهنگیان

سلمان یزدانی

معامله گر و تحلیلگر ابزارمشتقه

دکتر سلمان یزدانی

دکتر حسن بان

دبیر کمیته مؤسسین بورس املاک ایران

پژوهشگر حوزه مالی و سرمایه گذاری

دکتر حسن بان

وحیدنکویی

کارشناس ارشدشرکت سرمایه گذاری

وحید نکویی

دکترامین حبیب زاده

مدرس دانشگاه

تحلیلگر بازارهای مالی

دکتر امین حبیب زاده

جعفر عارفی

پژوهشگر و فعال حوزه مالی و سرمایه گذاری

جعفر عارفی

محمدکاوه بهرامی

پژوهشگر و فعال حوزه مالی و سرمایه گذاری

محمدکاوه بهرامی

امیرحسین شماعی زاده

دانشجوی دکتری

فعال حوزه مالی و سرمایه گذاری

امیرحسین شماعی زاده

محسن سیار

کارشناس و تحلیلگر بازار سرمایه

محسن سیار

سعید دادخواه

تحلیلگر و فعال بازارهای مالی

سعید دادخواه

فرهادمرسلی

مدرس دانشگاه و فعال حوزه مالی

فرهاد مرسلی

دلیل بازگشت وجه