معرفی شبکه فعالان مالی

دانلود بروشور معرفی شبکه فعالان مالی

شبکه فعالان مالی چیست؟

مسئله اقتصاد و مشکلات معیشتی، بخش مهمی از فکر و ذهن مردم و فضای سیاسی و اجتماعی کشور را به خود اختصاص داده است. یکی از اصلی ترین مشکلات در زمینه اقتصادی که ریشه ی بسیاری از مشکلات دیگراست، تأمين مالی بنگاه ها از منابع نا صحيح و سرمايه گذاری های غير مولد می باشد.

نقش و اهمیت حوزه های پولی و مالی در تجهیز و تأمین منابع مالی، مدیریت و هدایت آن به سمت بخش های مولد، از اهمیت مضاعفی برخوردار است. تأمین منابع در کشور به صورت سنتی در بستر شبکه بانکی انجام می شود. با بررسی نظام بانکی می توان دریافت که این شبکه عملکرد خوبی در تأمین مالی شرکت ها نداشته است و موجب خلق نقدینگی فراوانی شده که این نقدینگی غالباً در فعالیت سفته بازانه و سوداگرانه صرف شده است.

در سال های اخير،بازارسرمايه ايران،رشد و توسعه روز افزونی را شاهده بوده است.اين رشد، هم از بعد كمی در بزرگ تر شدن اندازه بازار و افزايش نقش بازار سرمايه در تأمين مالی شركت ها و هم از بعد كيفی در راه اندازی ابزارها و نهادهای مالی نوين قابل توجه بوده است.از اين رو نياز است تا بيش از پيش فعاليت هايی در راستای شناسايی ظرفيت های بازار سرمايه،بررسی چالش ها و مشكلات پيش رو،طراحی ابزارها و سازوكارهای نوين برای بازار و… انجام شود.

روش ها و ابزار های مختلفی برای تأمین مالی در بازار سرمایه وجود دارد. این روش ها با هدف تأمین تجهیزات، سرمایه در گردش و… برای پروژه های صنعتی، معدنی، ساختمانی و… انجام می شوند که از آن جمله می توان به ابزارهای مبتنی بر بدهی (اوراق صکوک، اوراق مشارکت، گواهی سپرده مدت دار ویژه سرمایه گذاری، اوراق رهنی و…) و ابزارهای مبتنی بر سرمایه (افزایش سرمایه، شرکت های سهامی عام، صندوق های زمین و ساختمان برای تامین مالی بخش مسکن و صندوق های پروژه محور) اشاره نمود.

بكارگيری ابزارهای مختلف مالی به نحو صحيح و كارآمد ضمن هدايت منابع به سمت فعاليت های مولد موجب بهبود شرايط سرمايه گذاری و افزايش بازدهی برای سرمايه گذاران خواهد شد،از طرفی موجب خواهد شد تا فعاليت هايی كه بعلت كمبود منابع و مشكلات تأمين مالی قادر به ادامه نبوده اند جريان يابند.

با توجه به اهميت پرداختن به اين مسأله و با عنايت به تخصصی شدن علوم در عصر حاضر، یک فرد، یا یک گروه محدود نمی تواند تمام تصمیمات اقتصادی را بررسی کرده و در مورد جوانب آن اظهارنظر نماید، بلکه نیاز است شبکه ای گسترده از افراد متخصص با گرایش های مختلف که ارتباط مستمر و تنگاتنگی با یکدیگر دارند تشکیل شود تا نظرات مختلف بیان شده و جوانب گوناگون یک مسئله بررسی گردد و پیرامون آن موضوع نتیجه صواب حاصل شود.

در عصر حاضر و با توجه به ارتباط تنگاتنگ علوم با یکدیگر ،نیاز است در راستای تحصیل نتیجه مطلوب، فعالیت های میان رشته ای مانند استفاده از فناوری های نوین حوزه کامپیوتر و نرم افزار و یا برقراری ارتباط میان دانش روانشناسی و فعالیت های مالی و سرمایه گذاری، مورد توجه جدی قرار گیرد.بر این اساس گروه پیشگامان دنیای مالی سعی خواهد داشت با جذب متخصصین و فعالان حوزه های مرتبط و مورد استفاده در فعالیت های مالی و سرمایه گذاری امکان فعالیت شبکه ای در موضوعات گوناگون را فراهم سازد.

بر اين اساس، گروه پیشگامان دنیای مالی دانشگاه امام صادق علیه السلام در نظر دارد در راستای تقویت پایه های اقتصادی کشور با تمرکز بر حوزه مالی، شبکه ای گسترده و جامع از فعالین حوزه مالی را متناسب با مسائل احصا شده و اولويت های موجود در نظام مالی ، با توجه به سطح بندی های مشخص شده، ايجاد نمايد و با استفاده از ظرفیت های علمی و عملیاتی افراد در این سطوح، بتواند در راستای ارائه خدمات مفيد و كارآمد در حوزه مالی و سرمايه گذاری و رفع مشكلات اين حوزه در نظام اقتصادی كشور گام بردارد.

عملکرد شبکه فعالان مالی چگونه است؟

در يک تقسيم بندی كلی می توان فعاليت های شبكه را محورهای آموزش،پژوهش،مشاوره، رصد و تحليل و اجرا طبقه بندی كرد.لازم به ذكر است تمامی پنج محور با يكديگر ارتباط طولی دارند و برآيند همه آن ها موجب دستيابی به نتيجه مطلوب خواهد شد.

محورهای اجمالی هر یک از بخش ها بدین شرح می باشد:

آموزش: پیشبرداهداف آموزشی متناسب با نوع و سطح مخاطب در موضوعات مالی وسرمايه گذاری وساير حوزه های مرتبط جهت آماده سازی اعضا برای فعاليت تخصصی در موضوعات فعاليت شبكه

پژوهش: پشبرد طرح های تحقیقاتی و پژوهشی در حوزه مالی بر اساس مکانیسم عملکرد شبکه فعالان مالی و تحصیل خروجی های متناسب با اولويت های شناسایی شده با نگاهی كاربردی و مسأله محور

مشاوره: ارائه خدمات مشاوره ای علمی و کاربردی در حوزه مالی و سرمایه گذاری مبتنی بر توانمندی های علمی و عملیاتی اعضای شبکه فعالان مالی به طیف گسترده ای از مخاطبین حقیقی و حقوقی مرتبط با گروه پیشگامان دنیای مالی

رصد و تحلیل: رصد اخبار،تصمیمات و سیاست های اتخاذشده در حوزه مالی و اقتصادی و ارزیابی و تحلیل مسائل در راستای ارائه خروجی های کابردی جهت استفاده نهادها و افراد تصمیم گیر و سیاست گذار و تلاش در راستای اطلاع رسانی مسائل مرتبط با جامعه در فضای عمومی و رسانه ای

اجرا: انجام عملیات اجرایی حوزه مالی و سرمایه گذاری توسط متخصصین شبکه فعالان مالی

دپارتمان های تخصصی شبکه

در راستای بهبود كيفيت فعاليت شبكه و نظام مندی فعاليت ها،لازم به ذكر است تمامی فعاليت های اعضای شبكه فعالان مالی در دپارتمان های مجزايی كه حاصل احصای مسائل و موضوعات موجود در نظام مالی و سرمايه گذاری هستند انجام می شود.بدين صورت كه در هر میز یا دپارتمان كه حول موضوع مشخصی شكل گرفته است،اعضای ميز با سرپرستی مسئول آندپارتمان،مقدمات و سيرهای لازم را در حيطه های آموزش و پژوهش سپری می كنند و پس از دستيابی به سطح مطلوبی از توانمندی های علمی و عملی در موضوع آن دپارتمان، اقدام به فعاليت های عملياتی و ارائه خدمات مرتبط با آن حوزه به نيازمندان اين خدمات ، که توسط گروه پیشگامان دنیای مالی شناسایی شده،می نمایند.

در شکل زیر دپارتمان های تخصصی شبکه فعالان مالی نشان داده شده است:

دپارتمان های شبکه فعالان مالی

 

افق های متصور برای گروه

 • تلاش همه جانبه در راستای ارتقای سواد مالی و سرمایه گذاری با بکارگیری ظرفیت های آموزشی،علمی و عملیاتی اعضای شبکه و تولید محتواهای کاربردی و تبیینی
 • بالا بردن سطح کیفی زندگی و افزایش ثروت کلیه مخاطبان گروه پیشگامان دنیای مالی ، از طریق مشاوره در زمینه سرمایه گذاری های سودآور و استفاده نوآورانه و علمی از محصولات مالی نوین
 • تولید محتوای کاربردی و تخصصی جهت استفاده فعالان اقتصادی در راستای استفاده از ظرفیت های حوزه مالی و سرمایه گذاری
 • تشکیل تیم های تخصصی در دپارتمان های شبکه در راستای ارائه خدمات
 • تلاش در راستای هدایت نقدینگی به سوی سرمایه گذاری های مولد و ارتقا زیرساخت اقتصادی کشور
 • بکارگیری ظرفیت علمی و پژوهشی اعضای شبکه در راستای شناسایی دغدغه ها و چالش های پیش روی نظام مالی کشور و ارائه راهکارهای عملیاتی
 • تشکیل تیم های تخصصی از مجموعه دپارتمان های شبکه درجهت شتابدهی استفاده بنگاه های اقتصادی از ظرفیت های بازار سرمایه
 • شناسایی چالش های بنگاه های خرد و متوسط در حیطه تأمین مالی و طراحی و اجرای مدل های بهینه برای تأمین مالی و تجهیز منابع
 • گسترش خدمات مالی به حوزه های پذیرش بنگاه ها،انتشار اوراق،ابزارهای مشتقه،خدمات مربوط به بورس کالا و بورس انرژی،فعالیت های بین المللی بويژه در رابطه با قرار داد راهبردی جمهوری اسلامی ایران با چین

خدمات پیش بینی شده جهت ارائه توسط گروه

 • مشاور در زمینه تخصیص و مدیریت دارایی
 • مشاور در ایجاد پرتفوی دارایی و سرمایه گذاری
 • مشاور در اصلاح پرتفوی سرمایه گذاری
 • اجرای برنامه ها و پروژه های سرمایه گذاری در بازارهای مالی و سرمایه گذاری
 • مشاوره مالی و اقتصادی ، سرمایه گذاری ، مدیریت ثروت ، بودجه ریزی ، مهندسی مالی و موضوعات مرتبط
 • تجزیه و تحلیل در مورد بازارهای مالی ، سرمایه گذاری ، فناوری مالی
 • ارائه خدمات ویژه مالی و سرمایه گذاری به سازمانها خصوصاً شرکت های نوپا
 • ارائه خدمات ارزش گذاری شرکت ها به همراه راهبری و اجرای عرضه شرکت ها در بازار سرمایه ایران
 • ارائه خدمات آموزشی و تبیینی به مخاطبین حقیقی و حقوقی در حوزه های مدیریت،مالی و سرمایه گذاری
 • و…

طبقه بندی اعضای شبکه

در یک تقسیم بندی اجمالی می توان اعضای شبکه فعالان مالی گروه پیشگامان دنیای مالی را در سه بخش طبقه بندی نمود:

گروه اول: علاقمندان و فعالان حوزه مالی شامل: فعالان اقتصادی،فعالان و علاقمندان صنعت مالی،دانشجویان و پژوهشگران،بنگاه های اقتصادی

گروه دوم: اساتید و متخصصین حوزه مالی در حوزه های علمی و اجرایی

گروه سوم: نهادها و ارگان های مرتبط با حوزه مالی

مراحل عضویت در شبکه

گام اول:علاقمندان به فعاليت در شبكه فعالان مالی،در قدم اول با مراجعه به سايت دنيای مالی به آدرس www.donyayemali.com و تكميل فرم مربوطه در شبكه فعالان مالی ثبت نام خواهند كرد.

گام دوم : در اسرع وقت گروه پيشگامان دنيای مالی با داوطلبين فعاليت در شبكه ارتباط برقرار خواهد كرد تا بصورت دقيق و كامل محورهاي مورد علاقه و توانمندي های افراد شناسايی شود و فرايند هدايت علاقه مندان به دپارتمان های مرتبط انجام شود.در این مرحله پایگاه داده جامعی از افراد شامل توانمندی ها و مهارت های علمی و عملی،سوابق و علاقه مندی ها تهیه خواهد شد تا در موضوعات پیش رو فرایند هدایت افراد به بخش های مرتبط تسهیل شود.

گام سوم : با برگزاري رویداد هايی در موضوعات دپارتمان های شبكه فعالان مالی،آشنايی كامل افراد با موضوعات و چگونگی فعالیت هر یک از ميزها انجام خواهد شد.این مرحله باعث می شود افراد با اطلاعاتی كامل بخش مورد علاقه خود را انتخاب نمايند.
گام چهارم: فعاليت افراد در ميزهای تخصصی با سرپرستی مسئول ميز آغاز خواهد شد.

مراحل فعالیت در شبکه

گام اول : مسئول میز یا دپارتمان، توانمندی های دقیق علمی و عملیاتی اعضا را احصا نموده و با بررسی علایق و توانمندی های بالقوه افراد، در راستای ارتقای سطح دانشی آن ها جهت استفاده در فعالیت های علمی و عملی برنامه ریزی خواهد کرد تا تمامی افراد به سطح مطلوبی از دانش کاربردی دست یابند.این مرحله فرایندی مستمر بوده و همواره ادامه خواهد داشت تا رشد افراد بصورت دائمی از بعد علمی و عملیاتی متوقف نگردد.استفاده از طرفیت آموزش های درون شبکه ای(استفاده از توانمندی های افراد شبکه برای آموزش سایرین) از دیگر فعالیت های این مرحله می باشد.

گام دوم: زیرشاخه های موضوع هر دپارتمان مشخص گردیده وافراد بر حسب توانمندی و علایق و با رعایت سطح بندی های انجام شده توسط مسئول میز در این شاخه ها به فعالیت خواهند پرداخت.

گام سوم: پروژه های علمی و اجرایی در موضوع مورد فعالیت دپارتمان توسط گروه پیشگامان دنیای مالی شناسایی شده و در اختیار مسئول میز قرار میگیرد تا با شناسایی افراد مستعد، پروژه فوق انجام شود.لازم به ذکر است تقسیم بندی تمامی عواید مادی و معنوی پروژه ها بر اساس تفاهمی است که قبل از شروع پروژه بین تیم اجرایی پروژه و گروه پیشگامان دنیای مالی منعقد می شود.

ثبت نام در شبکه فعالان مالی

ثبت نام در شبکه فعالان مالی

دلیل بازگشت وجه